AI và Big Data

AgileTech đang nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật xử lý hình ảnh và recommendation system vào xử lý nhiều bài toán khác nhau với độ chính xác cao và áp dụng trên mô hình mẫu lớn.

Xem Thêm

Dịch vụ AI/ Big Data

Áp dụng công nghệ

Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng, AgileTech luôn học hỏi và áp dụng những công nghệ mới nhất và tối ưu nhất.