An active and modern working environment designed for you.

Ms. Huong Nguyen (Tester/ BA)
Recruitment

iOS Developer

Số lượng: 01  Mô tả công việc: Phát triển các sản phẩm về công nghệ, các công cụ hỗ trợ công nghệ cho các bộ…
My Vu
December 11, 2019
Recruitment

PHP Developer

Số lượng: 01  Mô tả công việc: Tham gia xây dựng các các product cho khách hàng nước ngoài Tham gia xây dựng web application…
My Vu
December 2, 2019
Recruitment

NodeJS Backend Developer

Số lượng: 01  Mô tả công việc: Phân tích và phát triển các dịch vụ web về quảng cáo trực tuyến. Phân tích và phát…
My Vu
November 27, 2019